Metodika

Ako zdroj údajov je použité štatistické zisťovanie o cene práce, ktoré je pod názvom „Štvrťročný výkaz o cene práce“ ISCP (MPSVR SR) 1-04 zaradené do Programu štátnych štatistických zisťovaní.

Výberová vzorka sa tvorí na základe skupinového stratifikovaného náhodného výberu bez opakovania v každom regióne, odvetví a veľkostnej kategórii organizácie a každý štvrťrok štatisticky vyhodnocuje mzdové údaje za viac ako 50 % všetkých zamestnancov v hospodárstve SR.

Anonymita a ochrana dôverných údajov je trvalo zabezpečovaná v súlade so Zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 18/2018 Z. z Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Eurostatom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Eurostatom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev, pre všetky realizované štatistické zisťovania.