O projekte

Všetky údaje zverejnené na stránke www.cenaprace.sk pochádzajú z oficiálneho celoštátneho rezortného štatistického zisťovania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Štvrťročný výkaz o cene práce“ ISCP (MPSVR SR) 1-04 zaradeného do Programu štátnych štatistických zisťovaní. Toto zisťovanie s minimálnou záťažou poskytuje vďaka moderným bezpapierovým metódam získavania a spracovania údajov ISCP mimoriadne dôležité informácie o mzdových, pracovných a sociálnych podmienkach zamestnancov. ISCP uplatňuje medzinárodné normy, usmernenia a postupy realizácie štatistického získavania, vďaka čomu jeho údaje preberá napr. aj Medzinárodná organizácia práce (MOP), EUROSTAT a OECD.

ISCP je tripartitný, celoštátny systém, budovaný systematicky na základe 1. generálnej dohody sociálnych partnerov a Uznesenia vlády SR č. 100 z 18. 2. 1992, ktorým vláda SR zaviazala sociálnych partnerov zabezpečovať tento informačný systém pod koordináciou MPSVR SR, vychádzajúc z potrieb liberalizácie podmienok odmeňovania a rešpektujúc úlohy vyplývajúce z Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o štatistikách práce č. 160/1985.

Výhodami aplikovania elektronických (bezpapierových) metód štatistického zisťovania ISCP sú najmä komplexnosť, odstraňovanie duplicít a vylučovanie niekoľkonásobného získavania dát, vysoká efektívnosť a úspornosť (minimalizácia administratívnej záťaže, prácnosti, časovej a finančnej náročnosti), včasnosť a skrátenie termínu predkladania výstupov používateľom, racionalizácia kontrolného procesu, operatívne informovanie respondenta o výsledkoch zisťovania, poskytovanie kvalifikovanej podpory pre získavanie vstupných súborov dát a pod.

Vysoká relevantnosť, objektívnosť, presnosť a spoľahlivosť spracovaných výstupov je výsledkom uplatňovania a dodržiavania európskych noriem, usmernení a osvedčených metodík s úzkou súčinnosťou a odbornou prepojenosťou so Sekciou práce MPSVR SR a Sekciou sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR v oblasti efektívneho zberu údajov a štatistických metód na pravidelné monitorovanie mzdových a pracovných podmienok.

Výsledky elektronického zisťovania ISCP sú pravidelne využívané ústrednými orgánmi štátnej správy, domácimi a zahraničnými inštitúciami najmä pri kolektívnych vyjednávaniach, usmerňovaní zvyšovania zárobkov, medzinárodných mzdových porovnaniach, prijímaní rozhodnutí zameraných na tvorbu kvalitných pracovných miest, získavanie nových investícií, znižovanie regionálnych rozdielov, zlepšovanie prepojenia trhu práce a vzdelávania, a pod.

ISCP poskytuje nenahraditeľný súbor spoľahlivých informácií pre riadiacu, strategickú, analytickú a kontrolnú činnosť, pre vypracovanie materiálov v oblasti mzdovej a sociálnej politiky, pre odberateľov v SR a v zahraničí, a to najmä:

 • do databázy Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o mzdových a pracovných podmienkach zamestnancov,
 • pre OECD o odmeňovaní vzdelanostných skupín zamestnancov podľa sektorov ISIC a do databázy zárobkov o odmeňovaní vzdelanostných skupín zamestnancov podľa triedení v ISCED 2011, podklady do Ročenky OECD „Education at a Glance“,
 • pre Európsku centrálnu banku prostredníctvom Národnej banky Slovenska údaje o náraste mzdových taríf a priemerných miezd dohodnutých v kolektívnych zmluvách,
 • pre Ministerstvo financií SR – pre kvantifikáciu dopadov legislatívnych zmien na štátny rozpočet,
 • pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na podporu zahraničných investícií prostredníctvom špeciálnych analýz miezd podľa vybraných odvetví a profesií,
 • pre MPSVR SR podklady pre vyhodnotenie aktivít pre zlepšenie štatistického systému v rezorte práce podľa 15 princípov Code of Practice (CoP), ktorý je každoročne zasielaný Eurostatu,
 • ako jednotná viacúčelová informačná základňa sociálnych partnerov pre rokovania Hospodárskej a sociálnej rady pre rozhodovania o úprave minimálnej mzdy: výpočet doplatku (objemu v EUR) do minimálnej mzdy v triedení podľa rôznych kritérií, do špeciálnych analýz o počtoch poberateľov nízkych miezd, rozloženie zamestnancov do mzdových pásiem, pri úpravách platov v rezortoch školstva, zdravotníctva, verejnej sféry a pod.,
 • pre vypracovanie podkladov a súboru štatistických ukazovateľov v súlade s požiadavkami Sekcie legislatívy MPSVR SR k príprave správ SR o implementácii Európskej sociálnej charty – čl. č. 2 právo na riadne pracovné podmienky a čl. č. 4 právo na primeranú odmenu,
 • do pravidelných vstupov pre „Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky“ v oblasti rodových mzdových rozdielov,
 • pre určenie aktuálnych hodinových sadzieb na vybrané pozície v rámci projektov financovaných z prostriedkov ESF,
 • pre MPSVR SR vypracovanie podkladov o zamestnancoch poberajúcich mzdu na úrovni minimálnej mzdy,
 • pre MPSVR SR každoročnú aktualizáciu hĺbkovej analýzy o „Rodovej mzdovej nerovnosti“, skúmanej bunkovou analýzou, porovnanie vývoja miezd v najlepšie a najhoršie platených zamestnaniach, analýza platov absolventov stredných a vysokých škôl, podklady do Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti,
 • pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny údaje o mzdovej úrovni v regiónoch podľa typových pozícií / zamestnaní a pre pružné obsadzovanie voľných pracovných miest u živnostníkov,
 • pre Inštitút pre výskum práce a rodiny a ako podklad pre Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok so sídlom v Dubline, do správy pre „Social Protection Report“,
 • pre Slovenskú akadémiu vied vypracúvanie rôznych analýz podľa špeciálnych požiadaviek (napr. priemerný počet nadčasových hodín podľa odvetví, pohlavia),
 • pre jednotlivé zamestnávateľské organizácie je mimoriadne dôležité, že aj prostredníctvom www.cenaprace.sk majú zabezpečené pravidelné poskytovanie údajov o mzdách vo vybraných zamestnaniach na účely kolektívneho vyjednávania, nastavovania systémov odmeňovania zamestnancov, výberových konaniach a ďalších činnostiach v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej práci s efektívnou podporou hodnoverných mzdových údajov.